Stala se Vaše společnost s ručením omezeným, Vaše akciová společnost nebo evropská společnost (SE) zbytečnou či problematickou? Pak přemýšlejte o likvidaci Vaší firmy.

 

V případě, že z jakéhokoliv důvodu nechcete ve své společnosti dále figurovat, pak je nejlepším řešením společnost odprodat novému zájemci společně s výmazem Vaší osoby z pozice statutárního orgánu. Ten za vás dotáhne proces likvidace do konce. Zároveň bude komunikovat s finančním úřadem případně jinými státními úřady a to tak, aby společnost postupně utlumila svoji činnost a byla zlikvidována. Tuto službu jsme schopni zajistit diskrétně a prakticky okamžitě. 

Před odprodejem společnosti je důležité mít jasno v tom, zda chcete také změnit název společnosti, případně její sídlo. Celý proces již zajistíme my. 

 

V dnešní moderní době plné konkurence napříč všemi odvětvími není lehké uspět. Pokud si myslíte, že nastal ten správný čas na prodej Vaší firmy z jakéhokoliv důvodu – obraťte se na nás. Odkupem Vaší firmy se všechny Vaše starosti stanou minulostí. Věříme, že krach společnosti může být výzvou pro nový začátek a jsme schopni Vám v tomto pomoci. 

 

Zajistíme Vám zájemce o odkup, připravíme potřebné dokumenty spojené s převodem společnosti a postaráme se o komunikaci s třetími stranami. Jaký bude konkrétní postup? Podívejte se na stránku proces.

 

Pro další informace či domluvení krátké schůzky nás neváhejte kontaktovat prostřednictvím kontaktního formuláře nebo na telefonním čísle +420 730 633 266 nebo na emailu info@bankrotfirem.cz

 

 

 

Informace o zpracování osobních údajů GDPR

Ochrana a bezpečnost osobních údajů našich klientů je pro nás velice důležitá.
Společnost se v plném rozsahu řídí pravidly stanovenými Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“) a v souladu s tímto Nařízením přísně dodržuje všechny nastavené postupy.

1. Rozsah zpracování osobních údajů.

Zpracování Vašich osobních údajů Společností může být realizováno v návaznosti na některou z těchto skutečností:
- Vaše údaje zpracováváme v důsledku vzájemné telefonické či e-mailové komunikace,
- Vaše údaje zpracováváme v průběhu trvání smluvního vztahu,
- Vaše údaje zpracováváme při plnění právních povinností Společnosti,
- Vaše údaje zpracováváme, jelikož je to nezbytné pro účely ochrany oprávněných zájmů Společnosti.
Kontaktujete-li nás se svým požadavkem prostřednictvím našich webových stránek, můžete být vyzváni ke sdělení osobních údajů o Vás, Vaší společnosti či jiném subjektu, ke kterému Váš požadavek směřuje. Mezi tyto údaje patří především:
- Vaše jméno a příjmení/název Vaší společnosti,
- IČ,
- kontaktní údaje – telefonní číslo, e-mailová adresa.

2. Účel zpracování osobních údajů, zákonnost zpracování.

Vaše osobní údaje Společnost zpracovává pro některý z těchto účelů:
- sjednání smlouvy a plnění ze smlouvy vyplývající z faktického plnění požadavku klienta v souladu s příslušnými právními předpisy, dále se může jednat o smluvní vztahy s našimi obchodními partnery, pracovní smlouvy s našimi zaměstnanci,
- plnění právních povinností Společnosti – jedná se zejména o plnění povinností, které naší Společnosti v souvislosti s poskytováním právních služeb plynou z právních předpisů
- ochrana oprávněných zájmů Společnosti – ochrana práv a oprávněných zájmů naší Společnosti,
- ochrana oprávněného zájmu třetích subjektů – jedná se zejména o ochranu práv našich klientů.
Osobní údaje našich klientů užíváme k tomu, abychom klienty mohli ve věci jejich požadavku kontaktovat nazpět a vyřídit tak jejich požadavek, případně pro účely plnění z uzavřené smlouvy. Bez poskytnutí údajů není možné smluvní vztah uzavřít ani z něj plnit, tj. v takovém případě nejsme povinni odpovědět na Váš požadavek.

3. Doba, po kterou jsou osobní údaje zpracovány.

Osobní údaje klientů zpracovává Společnost pouze po dobu, po kterou svým klientům poskytuje své služby nebo po dobu trvání smluvního vztahu. Po ukončení smluvního vztahu a po vypořádání veškerých závazků z takové smlouvy plynoucích a jinak s ní souvisejících uchovává Společnost osobní údaje klientů po dobu nezbytně nutnou, která je vyžadována dle příslušných právních předpisů, např. dle zákona o účetnictví, zákona o archivnictví a evidenci, zákona o dani z přidané hodnoty, atd. a také po dobu trvání obecných i speciálních promlčecích lhůt jednotlivých nároků.
Společnost se při uchování osobních údajů klientů řídí zásadou minimalizace údajů. V okamžiku, kdy odpadne účel zpracování osobních údajů nebo uplyne doba, po kterou je Společnost povinna nebo oprávněna osobní údaje uchovávat, osobní údaje jsou zcela vymazány ze systémů. Osobní údaje tak nikdy nejsou zpracovávány nebo uchovávány déle, než je nezbytně nutné.

4. Kdo má k osobním údajům přístup, komu jsou poskytovány.

Osobní údaje klientů jsou zpřístupněny pouze našim oprávněným zaměstnancům, případně spolupracujícím advokátům či jednotlivým zpracovatelům osobních údajů, se kterými má Společnost uzavřenou smlouvu o zpracování osobních údajů, tito zpracovatelé jsou v rámci ochrany osobních údajů vázáni stejně jako Společnost.

5. Jaká jsou práva klientů Společnosti v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

Právo na informace týkající se zpracování osobních údajů
Každý klient, jakožto subjekt zpracování osobních údajů, má právo znát totožnost a kontaktní údaje na správce osobních údajů, jeho zástupce i na případné pověřence pro ochranu osobních údajů, dále má právo znát účel a právní základ zpracování osobních údajů, právo znát příjemce nebo kategorie příjemců osobních údajů, informace o předání osobních údajů do třetích zemí.

Právo na opravu osobních údajů
Každý klient, jakožto subjekt zpracování osobních údajů, má právo požádat o opravu osobních údajů, které zaslal naší Společnosti.

Právo na výmaz osobních údajů
Každý klient, jakožto subjekt zpracování osobních údajů, má právo požádat o výmaz osobních údajů. Na základě této žádosti bude jeho požadavek zpracován a následně údaje vymazané ze systémů.

Další práva klienta.
Každý klient, jakožto subjekt zpracování osobních údajů, má právo požádat o omezení zpracování jeho osobních údajů, vznést námitku proti zpracování osobních údajů, právo na přenositelnost osobních údajů a právo podat stížnost proti zpracování jeho osobních údajů
.

 

Příklady z praxe

“Není ostuda zbankrotovat. Je ostuda nerealizovat svoje podnikatelské sny ze strachu z bankrotu.”